ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          นายทองใบ   แก้วกัลยา
            ผู้อำนวยการโรงเรียน
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน


  สารสนเทศโรงเรียน
· ประวัติความเป็นมา
· ตรา/สัญลักษณ์
· เพลงมาร์ชโรงเรียน
· นโยบายการบริหาร
· แผนพัฒนา/โครงการ ประจำปีงบประมาณ
· หลักสูตร
· คุณลักษณะอันพึงประสงค์
· ข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
· ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
· ข้อมูลทั่วไป
· การท่องเที่ยว
· ทำเนียบผู้บริหาร
· 
  ข้อมูลผู้ใช้
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 1
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 12,098
 • สมาชิกคนล่าสุด:

 • จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 0
 • สมาชิก:
 • 0
 • ทั้งหมด:
 • 0

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ กันยายน 2551
    เว็บข่าวสารดีๆ

   


   

    CountDown
  จันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
  เดือนนี้มี 28 วัน
  แผนพัฒนา/โครงการ ประจำปีงบประมาณ
  แนวทางการพัฒนา/แผนพัฒนา หรือโครงการต่างๆ  ขอบข่ายงานบริหารทั้ง 4 ฝ่ายของโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน

  ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบไปด้วยงานต่อไปนี้


  1.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  • สำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.ให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองค์กร หน่วยงาน
  • จัดตั้ง และ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกโรงเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ร่วมกับกลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ

  • วางแผนและกำหนดนโยบายทางวิชาการของโรงเรียน, ปฎิทินวิชาการ
  • จัดทำแผนปฏิบัติการ /  คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ   มอบหมายงาน  จัดทำโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
  • ประสานกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ / กิจกรรมทางวิชาการ
  • สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  • สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
   เพื่อจัดสรรอัตรากำลัง
  • จัดตารางสอนนักเรียน   ครู   ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง 
   ทั้งการเรียนและการสอน
  • กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ
  • ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีวิเคราะห์หลักสูตร
  • จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ  อ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน
  • จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  • มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
  • ดูแล  กำกับ  ติดตามการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในแต่ละรายวิชา
  • ตรวจบันทึกการเข้าสอนของคุณครู
  • ดูแล กำกับติดตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว  กิจกรรมนักเรียน ชมรม ลูกเสือ ยุวกาชาด
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

  • ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  • เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  • จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและแนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร
  • นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
  • ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   หลักสูตรกลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  5.1 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

  • ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและทดสอบความรู้ทางวิชาการของสถาบันอื่นทางวิชาการในทุกระดับ
  • ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ   ดนตรี   กีฬา   จริยธรรม   ทักษะและความสามารถ
  • ฝึก อบรม ให้ความรู้กับนักเรียนก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการกับสถาบันอื่น
  • สำรวจและรายงานผลปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จของกิจกรรมทางวิชาการต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  5.2 งานแก้ไขปัญหาการเรียน

  • จัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน หรือไม่ผ่านการประเมินผล
  • จัดเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผล
  • ประสานงานผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  ครูประจำวิชา เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการเรียน ศึกษาค้นคว้า วิจัย 
   เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนช้า มีปัญหาการเรียน และนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
   การสอนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  6.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน งานวัดผล

  • ดำเนินการในการสอบวัดผล ประเมินผล ทั้งภายในและความร่วมมือกับภายนอก
  • กำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา
  • ดำเนินการจัดซื้อเอกสารแบบ   ปพ.ต่างๆให้เพียงพอ
  • ส่งเสริมนิเทศ  ติดตาม พัฒนาครู และกำกับดูแลให้ครูจัดดำเนินการการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
   โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และ ผลงานแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
   สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  • พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
  • ดำเนินการจัดทำข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของครู 
   ในระบบงานวัดผล และส่งต่องานทะเบียน
  • วิเคราะห์และประเมินผลการเรียน
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน ทั้งระหว่างเรียนและหลังการประเมินผลร่วมกับผู้สอน กลุ่มสาระ 
   กลุ่มงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการรับคำร้องสอบแก้ตัว 0  มส  มผ
  • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของนักเรียน เทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่ย้ายเข้ามาในรายวิชาต่างๆ
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล  สรุปรายงานประจำปี
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานทะเบียน

  • จัดทำแบบฟอร์ม  คำร้องต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน
  • ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา จบการศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน
  • เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  • จัดทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทั้ง  5  ภาคเรียน
  • จัดทำ  ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • จัดทำแบบรายงานผลการจบการศึกษา  (ปพ.3)  ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วัน  
   หลังอนุมัติผลการเรียน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

   

  • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหาร  การจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
  • ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
   โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำวิจัยของครูผู้สอนทุกคน
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  • ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
   และงานวิชาการกับ สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น
  • รวบรวม จัดทำรายงานการวิจัย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

   

  • จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
  • จัดบรรยากาศ  และพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย
  • จัดหา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  • จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี
  • ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  9.  การนิเทศการศึกษา

   

  • ดำเนินงานในด้านการ จัดระบบการนิเทศ   จัดเตรียมเอกสาร  แบบฟอร์มเครื่องมือในการนิเทศ
  • นิเทศการสอนของครู  ให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  10. การแนะแนว

   

  • ดูแล ช่วยเหลือให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ประสานความร่วมมือกับครูและผู้ปกรองในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
  • ให้คำปรึกษา   ข้อมูลข่าวสาร  และประสานงานในการเตรียมตัวและสมัครสอบสำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

   

  • ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   โดยเป็นการบริหารงานปกติของสถานศึกษา
  • ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย  ทุกมาตรฐานที่รับผิดชอบ
  • รวบรวมผลการดำเนินงานและประเมินแต่ละมาตรฐาน  สรุปรายงาน
  • จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • นำผลการประเมินตนเองมาประชุมเพื่อหาข้อควรปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา

   

  12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

   

  • ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์บริการให้ความรู้แก่ชุมชนในจังหวัดปัตตานี  โดยจัดรายการวิทยุกระจายเสียงความถี่ 106.25  
   โดยจัดรายการที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
  • ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยจัดทำเอกสารแผ่นพับส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน
  • สรุปและรายงานผลการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษา
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

   

  • ประสานความร่วมมือ   ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและต่างสังกัด
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วม เป็นสมาชิกเครือข่าย สถาบัน สมาคม องค์การต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
  • มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ต่อภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือดำเนินงานเพื่อการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน 
  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

   

  • ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  
   องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
  • จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
  • รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนจากสถาบันต่างๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

   

  • กำหนดแนวปฏิบัติของครูผู้สอน ครูมีหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ
  • จัดทำคู่มือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ
  • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มงานวิชาการ
  • จัดทำตารางการเรียนการสอนรายห้อง, รายบุคคล, ตารางสอนรวม
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
  • เก็บรวบรวม    ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้    และบันทึกการสอนประจำห้อง

   

  16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

   

  • สำรวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัด  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
  • ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัด
  • พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน   แบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา
  • ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน   แบบฝึกหัด
  • ประสานหัวหน้าสายชั้นในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน  แบบฝึกหัด  และตรวจนับจำนวน
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพื่อไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

   

  17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   

  • วางแผนปฏิบัติงาน  และให้บริการครูโดยการจัดทำโครงการ E-Learnning
  • ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ครู   บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
  • บริการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอน
  • จัดระบบดูแล  ซ่อมบำรุง  จัดหา  ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  จัดทำเว็บไซด์โรงเรียน  นำเสนอข้อมูลโรงเรียนผ่านทางเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบัน
  • เปิดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ
  • ประสานร่วมมือในการผลิต  จัดหา พัฒนา การใช้สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
   และ พัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น


  บุคลากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

  1. นางประยงค์  กลิ่นสุคนธ์    หัวหน้าฝ่าย
  2. นายสมเจต  ชัยวงษ์          ผู้ช่วย
  3. นางถวิลย์  ตันทอง            ผู้ช่วย
  4. นายสมชาย สตารัตน์         ผู้ช่วย
  5. นางพัชนี  แก้วกัลยา          ผู้ช่วย
  6. นางศิริภรณ์ ดวงคำน้อย     ผู้ช่วย
  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2007-11-07 (25093 ครั้ง)

  ย้อนกลับ